Funcions

El SACAC realitza dues funcions bàsiques: convocar processos de contractació conjunts per als centres que s’adhereixin a cada convocatòria, amb la finalitat d’assolir les màximes economies d’escala possibles; prestar els serveis que requereixin els centres en la gestió administrativa dels seus expedients de contractació.

 

  • Establir-se com a gestoria per a la tramitació de procediments de contractació, proporcionant assessoria jurídica i tècnica així com eines administratives per facilitar el compliment de la LCAP, sempre des d’una perspectiva de total transparència, objectivitat i imparcialitat.
  • Informar dels canvis normatius que es vagin produint en matèria de contractació administrativa.
  • Aconseguir economies d'escala, preus i serveis competitius.
  • Coordinar els diferents hospitals i entitats que ho necessitin.
Funcions
Eines personals