CHCVITAE 1/10

Descripció: Contractació del servei integral de restauració incloent servei de cuina i explotació de la cafeteria del Centre Intregral de Salut Cotxeres (CISB) de Barcelona, per encàrrec del CSC VITAE, S.A.
Import: 644.985 euros anuals sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 20/09/2010 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo 21 08022 Barcelona -

Data: 5 d´octubre del 2010 a les 11.00 hores.

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo 21 08022 Barcelona -

Data: 18 d´octubre del 2010 a les 10.00 hores.


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 08:58h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:00h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:06h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:07h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:09h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:11h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2010 08:10h
Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/11/2010 08:14h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2010 12:49h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/04/2011 14:04h
Observacions: NOTA IMPORTANT: Degut a una errada a la redacció del paràgraf cinquè de la clàusula quarta del Plec de Clàusules Administratives de l’expedient CHC VITAE 1/10 que regula el preu màxim de la pensió, es modifica l’esmentat paràgraf. / NOTA IMPORTANT: Es convoca data per realitzar la visita al Centre Sociosanitari de Cotxeres de Borbó. Serà el dimarts dia 7 de setembre a les 13.00 hores al Centre Sociosanitari de Cotxeres de Borbó - Avinguda Borbó, 18-30 Barcelona / NOTA IMPORTANT: Existeix un error tipogràfic en l´apartat 10 b) del punt A: Contingut del sobre A de Documentació personal referent a l´acreditació de la ISO. És erroni en el plec original com ISO 22200 i el correcte es ISO 22000.
 
Eines personals