CSC VITAE, SA

 • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

 

 • En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació del CSC VITAE, S.A.U.

CSCVITAE 1/11

Descripció: la prestació del servei de manteniment del Centre Integral de Salut Cotxeres
Import: 161.0000 euros/anuals
Data límit de presentació d'ofertes: 30/03/2011 14:00h
Apertura pública:

Apertura sobre B:

Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo 21, 08022 Barcelona, a les 10:00 hores del dia 15 d’abril de 2011

NOTA IMPORTANT:

En els documents Plànols, Fitxes Técniques i Altres Documents consten tots els plànols de Centre Integral de Salut CIS Cotxeres

 

 • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 5 de setembre de 2011 a les 9.00 hores

 


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2011 09:13h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2011 09:56h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2011 10:04h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2011 10:08h
Fitxes tècniques Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/02/2011 10:28h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/02/2011 10:30h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/03/2011 10:28h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 10:37h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2011 08:15h
Observacions: NOTA IMPORTANT: S'ha modificat el Plec Administratiu en relació a un error tipogràfic en la redacció de la clàusula onzena del Plec de Clàusules Administratrives Particulars, relativa a la classificació exigida. Un cop esmenat l’error tipogràfic, la classificació que s’exigirà als licitadors és la següent: * GRUP O SUBGRUP 1 CATEGORIA A * GRUP P SUBGRUP 1 CATEGORIA A * GRUP P SUBGRUP 3 CATEGORIA A *. El Plec que consta en el perfil del contractant a data d’avui ja incorpora la modificació del referit error material. / Es convoca per el proper 8 de març del 2011 a les 10.00 hores una visita per conèixer les instal.lacions. Per assistir a aquesta visita serà necessari confirmar-ho amb un correu electrònic a la atenció del Sr. Iñigo Condon i a la seguent adreça electrònica: icondon@consorci.org.

CSC VITAE 14/10

Descripció: Servei de bugaderia del Centre Integral de Salut Cotxeres.
Import: 145.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 07/02/2011 14:00h
Apertura pública:
 • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 25 de febrer de 2010 a les 10.00 hores

 

 • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 15 de març de 2010 a les 9.00 hores

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:23h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:24h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:26h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:26h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:27h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/01/2011 10:29h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 10:41h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/04/2011 13:59h
Observacions: NOTA IMPORTANT: L'adjudicació del contracte es realitzarà per procediment reservat i tràmit ordinari, en virtut d'allò previst a l’article 122 i la Disposició Addicional Setena de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

CSC VITAE 13/10

Descripció: Gestió del servei de proves de suport al diagnòstic per concert del Centre Integral de Salut Cotxeres, per encàrrec de CSCVITAE, SA.
Import: 312.545,6 Euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 04/01/2011 14:00h
Apertura pública:

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Av. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal: 08022 - Barcelona

Data: 19 de gener de 2011

Hora:  10.00 hores

  

 • Apertura Sobres C (Econòmica)

Lloc: Consorci de Salut i Social de Catalunya - Avda. Tibidabo, 21 08022 Barcelona

Dia: 26 de gener de 2011 a les 9:00 hores.


  Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/11/2010 12:30h
  Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/11/2010 12:32h
  Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/11/2010 12:36h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/11/2010 12:37h
  Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/11/2010 12:38h
  Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/11/2010 12:39h
  Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/02/2011 13:42h
  Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 10:43h
  Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2011 14:15h

  CSC VITAE 12/10

  Descripció: Gestió del servei de diagnòstic per la imatge del Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres, per encàrrec del CSC VITAE,SA
  Import: 86.000€/anuals IVA no inclòs
  Data límit de presentació d'ofertes: 15/11/2010 14:00h
  Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

  Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

  Data: 1 de desembre del 2010 a les 10.00 hores

   

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

  Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

  Data: 13 de desembre del 2010 a les 9.00 hores

   

  NOTA IMPORTANT: S'han modificat els plecs Administratius i el Quadre de Caracteristiques amb referència a la classificació empresarial

   

  CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL:

  No es demana classificació en aquest procediment, al no superar cada un dels lots l’import de 120.202,42  Euros, d’acord amb l’article 25 del RD Leg. 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i l’article 54 de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa es subsana l'error.


  Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2010 13:05h
  Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2010 13:08h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2010 13:10h
  Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2010 13:11h
  Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/10/2010 12:16h
  Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/10/2010 14:35h
  Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/10/2010 14:36h
  Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/01/2011 12:15h
  Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 14:27h
  Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 14:28h
  Observacions: NOTA IMPORTANT:

  CSCVITAE 11/10

  Descripció: Subministrament i instal•lació de l’equipament de la cuina del Centre Integral de Salut Cotxeres, per encàrrec del CSC VITAE,SA
  Import: 518.000€ IVA no inclòs
  Data límit de presentació d'ofertes: 26/10/2010 14:00h
  Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

  Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

  Data: 9 de novembre del 2010 a les 10.00 hores

  Nota Important: La propera visita a les instal.lacions serà el proper dia 13 d´octubre del 2010 a les 9:30 hores, amb el Sr. Mariano Tarrab.

   

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

  Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya -Sala 1-,  Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

  Data: 24 de novembre del 2010 a les 9.30 hores


  Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2010 11:26h
  Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2010 11:26h
  Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2010 11:28h
  Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2010 11:28h
  Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2010 11:29h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2010 11:30h
  Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2010 11:30h
  Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/09/2010 11:32h
  Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/11/2010 15:39h
  Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 13:40h
  Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 14:22h
  Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 14:25h

  CHCVITAE 1/10

  Descripció: Contractació del servei integral de restauració incloent servei de cuina i explotació de la cafeteria del Centre Intregral de Salut Cotxeres (CISB) de Barcelona, per encàrrec del CSC VITAE, S.A.
  Import: 644.985 euros anuals sense IVA
  Data límit de presentació d'ofertes: 20/09/2010 14:00h
  Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

  Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo 21 08022 Barcelona -

  Data: 5 d´octubre del 2010 a les 11.00 hores.

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

  Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo 21 08022 Barcelona -

  Data: 18 d´octubre del 2010 a les 10.00 hores.


  Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 08:58h
  Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:00h
  Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:06h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:07h
  Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:09h
  Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/08/2010 09:11h
  Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2010 08:10h
  Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/11/2010 08:14h
  Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2010 12:49h
  Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/04/2011 14:04h
  Observacions: NOTA IMPORTANT: Degut a una errada a la redacció del paràgraf cinquè de la clàusula quarta del Plec de Clàusules Administratives de l’expedient CHC VITAE 1/10 que regula el preu màxim de la pensió, es modifica l’esmentat paràgraf. / NOTA IMPORTANT: Es convoca data per realitzar la visita al Centre Sociosanitari de Cotxeres de Borbó. Serà el dimarts dia 7 de setembre a les 13.00 hores al Centre Sociosanitari de Cotxeres de Borbó - Avinguda Borbó, 18-30 Barcelona / NOTA IMPORTANT: Existeix un error tipogràfic en l´apartat 10 b) del punt A: Contingut del sobre A de Documentació personal referent a l´acreditació de la ISO. És erroni en el plec original com ISO 22200 i el correcte es ISO 22000.

  Localització del centre

  Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
  Telèfon: 93 253 18 20
  Fax: 93 211 14 28

  Per més informació

  Consorci de Salut i Social de Catalunya
  Dept. Serveis de Contractacions
  Adreça: Av Tibidado, 21 08022 Barcelona
  Telèfon: 93 253 18 22
  Fax: 93 211 14 28
  Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
  Eines personals