CSC F 2/13

Descripció: Acord marc del subministrament de sèrums
Import: 3.896.732,36 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/2013 14:00h
Apertura pública:

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 3 de desembre de 2013 a les 10.15 hores  

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 11 de novembre de 2013

Hora: 8:30 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En l'arxiu "Comunicacions" de data 9 de gener de 2014, es troba el "Certificat d'Anul·lació de l'expedient".

 

NOTA IMPORTANT

 

Us comuniquem que s'ha procedit a la correcció d'alguns dels preus màxims de licitació que consten a la base de dades, ja que els que estaven correctes eren els que constaven al plec de prescripcions tècniques, i hi havia unes discordances amb els de la base de dades.

Així mateix, us comuniquem, que d'acord amb el que disposa l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a fi que els licitadors puguin preparar degudament la documentació sol·licitada els comuniquem que s’ha ampliat la data límit de presentació de les ofertes i, conseqüentment, la data de l'obertura pública de les proposicions, i que són les que a continuació es relacionen: 

 - Últim dia de presentació d'ofertes: en comptes del 28 d'octubre de 2013 serà el 13 de novembre de 2013 fins les 14 hs

 - Dia de l'obertura tècnica: en comptes del dia 11 de novembre de 2013 serà el dia 27 de novembre de 2013, a les 8’30 hores

 

 

Nota Important:

La base de dades amb la que tindreu que omplir la vostra oferta la tindreu que recollir al Servei de Contratacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, prèvia sol.licitud per mail a l'adreça de correu electrónic sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible.

sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible.

 

NOTA IMPORTANT:

Us informem que degut a uns errors tipogràfics a les clàusules segona, desena, onzena,  i trenta-tresena (marcat de color vermell les modificacions) en el  nou el plec de clàusules administratives particulars penjat amb data 3/10/2013.

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 14 d'octubre de 2013, es troba la resolució de l'adhesió del PIUS HOSPITAL DEL VALLS, al procediment actual.

 

 


Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:54h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:55h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:56h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:57h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:58h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 07:05h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2013 10:43h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2013 08:24h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/01/2014 14:06h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 12:03h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:21h
 
Eines personals