CSC F 6/13

Descripció: Acord Marc del subministrament de medicaments II
Import: 23.873.934,80 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 29/07/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 22 d’agost de 2014

e)       Hora: 9:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

Resolució d'esmena d'errors aritmètics del procediment de l'acord marc del subministrament de medicaments II, expedient CSC F 6/13, atès que s'ha detectat un errors esmenable en l'apartat 22, corresponent als criteris d'adjudicació del quadre de característiques específiques:

 
On costa: CRITERIS A VALORAR A L'ACORD MARC (70 punts)
Ha de dir: CRITERIS A VALORAR A L'ACORD MARC (67 punts)

NOTA IMPORTANT:

Els interessats en participar en l'acord marc del subministrament de medicaments II, expedient CSC F 6/13us fem saber la següent nota aclaratoria:

 
1. Els preus màxims de licitació que consten en el plec tècnic de l'expedient de referència us aclarim que són preus sense IVA i sense aplicar el RD corresponent tal i com consta a la base de dades disponible al perfil del contractant on heu de posar el preu ofertat sense IVA, posteriorment aplicar el RD que aplica, si fos el cas, i finalment aplicar l'IVA corresponent.
 
2. Tal i com consta al plec de clàusules administratives particulars, no es sol·liciten mostres per aquest expedient, el que si que hauran d'estar a disposició de l'oportú examen que en el seu cas consideri necessari a l'hora de realitzar les valoracions subjectives dels productes ofertats.
 
3. Resultarà adjudicatària dels procediments posteriors derivats de l'Acord Marc l'empresa que obtingui la màxima puntuació de la suma de la puntuació atorgada als criteris a valorar a l'acord marc (67 punts) i als criteris dels procediments posteriors derivats de l'A.M (30 punts), tal i com consta a l'apartat 22 criteris d'adjudicació del quadre de característiques específiques.

 

NOTA IMPORTANT: (ANUL.LADA OBERTURA)

Obertura pública de les ofertes dels sobres C

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data: 20/02/2015  

e)       Hora: 13:30 hores

ANUL.LADA OBERTURA

NOTA IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C

a)       Entitat: Consorci de Salut i dAtenció Social de Catalunya

b)       Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

c)       Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

d)       Data30/03/2015

e)       Hora: 12:30 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:00h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:03h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:06h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:08h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:10h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:12h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2014 10:13h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/06/2014 11:14h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 12:35h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/11/2015 08:20h
Ponderació sobre B Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/11/2015 08:22h
Ponderació sobre C Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/11/2015 08:23h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2016 09:59h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/04/2016 10:09h
 
Eines personals