Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC)

  • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

  

CSC F 4/13

Descripció: Acord marc del subministrament de Contrastos
Import: 2.856.353,33 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/2013 14:00h
Apertura pública:

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 21 de novembre de 2013 a les 9.00 hores  

 

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 11 de novembre de 2013

Hora: 9:30 hores

 

Nota Important:

La base de dades amb la que tindreu que omplir la vostra oferta la tindreu que recollir al Servei de Contratacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, prèvia sol.licitud per mail a l'adreça de correu electrónic sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible.

sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible

 

 

NOTA IMPORTANT:

Us informem que degut a uns errors tipogràfics a les clàusules segona, desena, onzena,  trenta-tresena (marcat de color vermell les modificacions) en el  nou el plec de clàusules administratives particulars penjat amb data 2/10/2013.

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 14 d'octubre de 2013, es troba la resolució de l'adhesió del PIUS HOSPITAL DEL VALLS, al procediment actual.

 

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:23h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:24h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:27h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:27h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/09/2013 10:55h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 06:58h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2013 11:07h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2013 08:35h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/12/2013 08:11h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:53h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:53h

CSC F 3/13

Descripció: Acord marc del subministrament de nutrició enteral
Import: 3.312.814,65 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/2013 14:00h
Apertura pública:

Nota: En aquest cas, al no haver sobre de documentació tècnica i criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor no es procedirà a la obertura pública d’aquest sobre

Obertura pública de les ofertes del sobres C :

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 11 de novembre de 2013

Hora: 9:00 hores

 

Nota Important:

La base de dades amb la que tindreu que omplir la vostra oferta la tindreu que recollir al Servei de Contratacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, prèvia sol.licitud per mail a l'adreça de correu electrónic sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible.

sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible

 

NOTA IMPORTANT:

Com a interessats en participar a l'acord marc dels subministraments de nutrició enteral, expedient CSC F 3/13, us informen que en data 26/09/2013 hem penjat un nou plec tècnic , ja que al generar el document pdf les dietes amb codi P32102 i P32353 es van tallar les descripcions i no sortien correctament.

NOTA IMPORTANT:

Us informem que degut a uns errors tipogràfics a les clàusules segona, desena, onzena,  trenta-tresena (marcat de color vermell les modificacions) en el  nou el plec de clàusules administratives particulars penjat amb data 3/10/2013.

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 14 d'octubre de 2013, es troba la resolució de l'adhesió del PIUS HOSPITAL DEL VALLS, al procediment actual.

 

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:07h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:15h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:16h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 14:17h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 07:04h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 09:21h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2013 10:48h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2013 08:31h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/12/2013 09:42h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:56h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 11:57h

CSC F 2/13

Descripció: Acord marc del subministrament de sèrums
Import: 3.896.732,36 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 28/10/2013 14:00h
Apertura pública:

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 3 de desembre de 2013 a les 10.15 hores  

 

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 11 de novembre de 2013

Hora: 8:30 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En l'arxiu "Comunicacions" de data 9 de gener de 2014, es troba el "Certificat d'Anul·lació de l'expedient".

 

NOTA IMPORTANT

 

Us comuniquem que s'ha procedit a la correcció d'alguns dels preus màxims de licitació que consten a la base de dades, ja que els que estaven correctes eren els que constaven al plec de prescripcions tècniques, i hi havia unes discordances amb els de la base de dades.

Així mateix, us comuniquem, que d'acord amb el que disposa l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a fi que els licitadors puguin preparar degudament la documentació sol·licitada els comuniquem que s’ha ampliat la data límit de presentació de les ofertes i, conseqüentment, la data de l'obertura pública de les proposicions, i que són les que a continuació es relacionen: 

 - Últim dia de presentació d'ofertes: en comptes del 28 d'octubre de 2013 serà el 13 de novembre de 2013 fins les 14 hs

 - Dia de l'obertura tècnica: en comptes del dia 11 de novembre de 2013 serà el dia 27 de novembre de 2013, a les 8’30 hores

 

 

Nota Important:

La base de dades amb la que tindreu que omplir la vostra oferta la tindreu que recollir al Servei de Contratacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, prèvia sol.licitud per mail a l'adreça de correu electrónic sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible.

sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 5 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho el més aviat possible.

 

NOTA IMPORTANT:

Us informem que degut a uns errors tipogràfics a les clàusules segona, desena, onzena,  i trenta-tresena (marcat de color vermell les modificacions) en el  nou el plec de clàusules administratives particulars penjat amb data 3/10/2013.

 

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 14 d'octubre de 2013, es troba la resolució de l'adhesió del PIUS HOSPITAL DEL VALLS, al procediment actual.

 

 


Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:54h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:55h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:56h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:57h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/09/2013 13:58h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2013 07:05h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/10/2013 10:43h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2013 08:24h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/01/2014 14:06h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/03/2014 12:03h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:21h

CSC 2/13

Descripció: Acord marc del subministrament de material de diàlisis
Import: 2.786.467,20 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 02/09/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B : No hi ha

Obertura pública de les ofertes del sobres C :

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 16 de setembre de 2013

Hora: 8:30 hores

NOTA IMPORTANT

 

La Memòria i/o fitxa tècnica dels productes que s'ofereixen, indicant els materials i la composició, marca, model i número de referència, així com catàl·leg o la seva fotocòpia, mostres i/o fotografies. Tota la documentació aportada per cada producte ha d'anar referenciada per el codi d'article del CSC.

Ha d'incloure's en el sobre C proposta econòmica i criteris aritmètics.

 

Tant mateix, rercordem que aquest expedient consta de dos únics sobres (sobre A documentació personal i Sobre C proposta econòmica i criteris aritmètics) 

NOTA IMPORTANT

 

En referència als consums especificats per part del Gestió Pius Hopital de Valls, S.A.M, els comuniquem que el consum de 5.300 unitats que consten en el codi F003 de l'esmentat centre, queden desglossat de la següent manera: codi CSC F003: 4.025 unitats i codi CSC F004: 1.275 unitats. S'han substituit l'Annex 4.1 i l'Annex 4.2 per nous arxius actualitzats.


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2013 11:32h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2013 11:34h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2013 11:36h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2013 11:37h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2013 11:39h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2013 11:39h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/07/2013 07:26h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/08/2013 10:37h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/08/2013 10:38h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/08/2013 10:39h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:59h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 08:00h

CSC 4/12

Descripció: Acord marc del subministrament de medicaments, sèrums, nutrició enteral , contrastos i alternativa terapèutica similar
Import: 167.570.401,64 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 27/03/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  Barcelona 08022

Data: 16 d’abril de 2013

Hora: 8:30 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En l'arxiu "Comunicacions" de data 30 de juliol de 2013, es troba el "Certificat d'Anul·lació de l'expedient".

  

NOTA IMPORTANT:

Seguint les instruccions de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya us comuniquem la suspensió de la tramitació l'expedient de referència, fins al moment que l'OARCC dicti la resolució del recurs, per la qual cosa la data límit de presentació de les ofertes també es troba suspesa.

 

NOTA IMPORTANT:

Us comuniquem que s'ha procedit a la modificació d'alguns dels preus màxims de licitació i en conseqüència els fitxers del model d'oferta econòmica (el qual ja està disponible a la plataforma Vortal).

 

Veure document amb el nom Plec Tècnic de data 15 de març de 2013.

 

Així mateix, us comuniquem, que d'acord amb el que disposa l'article 158, 2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i a fi que els licitadors puguin preparar degudament la documentació sol·licitada els comuniquem que s’ha modificat la data límit de presentació de les ofertes per ampliar el termini de licitació i, conseqüentment, la data de l'obertura tècnica de proposicions, i que són les que a continuació es relacionen:

 

Últim dia de presentació d'ofertes: en comptes del 27 de març de 2013 serà el 24 d’abril de 2013

- Dia de l'obertura tècnica: en comptes del dia 16 d’abril de 2013 serà el dia 13 de maig de 2013, a les 8’30 hores

 Veure document amb el nom "Altres Documents" de data 15 de març de 2013.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres Documents" de data 21/2/2013 es pot trobar, en un arxiu comprimit, els preus màxims dels 5 lots.

 

NOTA IMPORTANT:

Havent-se detectat un error tipogràfic en la fórmula per calcular un dels criteris aritmètics d'adjudicació del lots, especificat per a l'Acord marc del subministrament de medicaments, sèrums, nutrició enteral, contrastos i alternativa terapeutica similar, expedient CSC 4/12, els comuniquem que:

 

On diu:

Varietat de sabors
(4 punts)

Obtenint la màxima puntuació l’oferta que tingui 3 sabors o més, la que tingui 2 sabors 5 punts i la que  tingui 1 sabor 0 punts

 

Ha de dir:

 

Varietat de sabors
(4 punts)

Obtenint la màxima puntuació l’oferta que tingui 3 sabors o més, la que tingui 2 sabors 2 punts i la que  tingui 1 sabor 0 punts

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres Documents" penjat amb data 15/2/2013 consta dels criteris d'adjudicació del procediment.

 

NOTA IMPORTANT:

 Els preus que ofertin els licitadors interessats en els diferents productes hauran d’incloure el real decret als quals estiguin afectats per aquesta mesura 

 

NOTA IMPORTANT:

 Us comuniquem que s'han detectat els següents errors tipogràfics, dins del procediments l'acord marc de medicaments, sèrums, nutrició enteral, contrastos i alternativa terapèutica similar:

 

- Lot 4 Contrastos: Unificació dels productes amb la mateixa descripció de productes i modificació de la descripció del codi IdCPL 33309, Ho podeu Trobar en el documents “Altres documents” penjat amb data 6/03/2013

 

- Lot 5 Alternativa terapèutica similar: Modificació dels preus màxims de licitació. Ho podeu Trobar en el documents “Altres documents”  penjat amb data 6/03/2013

 

Respecte al lot 2 sèrums, es podrà fer variants de la forma farmacèutica, tal i com s'especifica al punt 5c del quadre de característiques específiques adjunt al Plec de Administratiu. En el cas d'estar interessat en licitar en algun dels productes descrits en el lot 2 i ofertar una naturalesa de l'envàs (plàstic, vidre i bossa) diferent al sol·licitat a la descripció producte tindreu que especificar-ho a la vostra oferta.

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Comunicacions" penjats a la web consten els anuncis d'anul.lació de l'expedient 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/02/2013 13:37h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/02/2013 13:38h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/02/2013 13:39h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/02/2013 13:40h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/02/2013 13:43h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/02/2013 13:03h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/02/2013 13:04h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/02/2013 16:42h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/02/2013 09:44h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/03/2013 15:35h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/03/2013 15:44h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/03/2013 13:11h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/03/2013 13:12h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/07/2013 12:30h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:32h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:32h

CSC 2/12

Descripció: Acord marc del subministrament de material d’osteosíntesis
Import: 3.542.409,98 euros/any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 27/12/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B:

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili: Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal: Barcelona 08022

Data: 11 de gener de 2013      Hora: 8:30 hores

 

 

  • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 12 de març de 2013 a les 9.30 hores  

 

 

 

 NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 13/11/2012 consta el quadre de consums aproximats dels Hospitals.

En els documents " Annex 4 Oferta Econòmica " penjats amb data 13/11/2012 son dos models diferents un per l'oferta del sobre B i l'altre per l'oferta del sobre C.

 

 

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 12:22h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 12:23h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 12:24h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 12:24h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 12:25h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 12:26h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 12:29h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 12:30h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 12:31h

Localització del centre

Adreça: Av. Tibidado 21 08022 Barcelona
Telèfon: 932531820
Fax: 932111428
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org

Per més informació

Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya
Servei de Contractacions Administratives
Telèfon: 932531822
Fax: 932111428
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals