Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (CSC)

 • NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

  

CSC INF 1/12

Descripció: Acord Marc dels serveis de les tecnologies de la informació i comunicació amb destinació a les empreses del grup del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i vinculades
Import: 526.545 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 28/12/2012 14:00h
Apertura pública:

OBERTURA PÚBLICA DE LES OFERTES DEL SOBRES B 

 Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Av. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

Data: 10 de gener de 2013

Hora: 9:00 hores

 

 

NOTA IMPORTANT:

Aquesta Contractació  es  presentarà electrònicament mitjançant la plataforma wwww.vortalhealth.es


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/11/2012 13:40h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/11/2012 13:41h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/11/2012 13:42h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/11/2012 13:43h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/11/2012 13:43h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/11/2012 13:44h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/11/2012 11:17h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/11/2012 07:30h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/11/2012 07:31h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/11/2012 11:23h

CSC 1/12

Descripció: Acord marc del subministrament de medicaments, sèrums, nutrició enteral i contrastos
Import: No s'especifica
Data límit de presentació d'ofertes: 27/07/2012 14:00h
Apertura pública:
 • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 10 d'agost de 2012 a les 8.30 hores 

 

NOTA IMPORTANT:

A l'arxiu "Altres documents" publicat el dia 7/8/2012 consta l'anunci al DOUE de la resolució d'anul.lació.

NOTA IMPORTANT:

En conseqüència dels recursos interposats i en compliment de la sentència número 9/2012 de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, us comuniquem que el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya ha resolt anul·lar l'Acord Marc dels subministraments de medicaments, sèrums, nutrició i contrastos, expedient CSC 1/12 (podeu descarregar el certificat de la resolució en ALTRES DOCUMENTS).

 

NOTA IMPORTANT:

Us comuniquem, que en dates 5 i 6 de juliol de 2012 les empreses Nestlé Healthcare , SA, FarmaFluid i FarmaIndustria van interposar recurs especial en matèria de contractació contra el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques Específiques que regeixen el present expedient

En conseqüència, en data 10 de juliol de 2012, l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya ha resolt suspendre cautelarment tot el procediment per evitar que es puguin causar perjudicis a les persones interessades;

Per la qual cosa, l’Òrgan de contractació del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya comunica que queda suspesa la tramitació de l’Acord Marc dels subministraments de medicaments, sèrums, nutrició enteral i contrastos fins la resolució del recurs especial per l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya.

 

NOTA IMPORTANT:

La base de dades amb la que tindreu que omplir la vostra oferta la tindreu que recollir al Servei de Contratacions Administratives del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, prèvia sol.licitud per mail a l'adreça de correu electrónic sacac@consorci.org. Aquesta base de dades s'inclourà en un CD i tindrà un cost de 10 euros.

Un cop gravat el cd us avisarem per tal que passeu a recollir-ho.

NOTA IMPORTANT:

A l'arxiu "Altres documents" es troba, en format .rar, la documentació relativa als consums.

 

NOTA IMPORTANT:

A l'arxiu "Altres documents" penjats els dies 7/8/2012 i  13/9/2012 consta l'anunci d'anul.lació 

 


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2012 14:32h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2012 14:32h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2012 14:33h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2012 14:34h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2012 14:35h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2012 14:35h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/06/2012 14:37h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/06/2012 07:08h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/07/2012 11:15h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/08/2012 06:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/09/2012 07:30h

CSC PN 1/12

Descripció: Contractació del servei de tramitació i cobrament de factures per assistència sanitària a les Companyies d’Assegurances en concepte d’assistència a les víctimes d’accidents de trànsit, accidents laborals i malalties professionals i d’altres, pels centres associats al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
Import: 60.000
Data límit de presentació d'ofertes: 05/04/2012 14:00h

Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2012 07:42h

CSC 3/12

Descripció: Acord marc del subministrament de tires reactives
Import: No se especifica
Data límit de presentació d'ofertes: 12/07/2012 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya Domicili: Avda. Tibidabo, 21 Localitat i codi postal: Barcelona 08022

Data: 27 de juliol de 2012 Hora: 8:30 hores

NOTA IMPORTANT:

En el fitxer "Annex 4 Oferta Económica" penjat el dia 1/6/2012 consta de dos fitxers un de l'anex técnic i l'altre annex económic.

 

NOTA IMPORTANT:

En el fitxer "Plec Técnic" penjat el dia 6/6/2012 consta dels consums dels Hospitals.

 

NOTA IMPORTANT:

El fitxer "Annex 4 Oferta Económica" penjat el dia 6/6/2012 és una rectificació dels arxius previs.

 

NOTA IMPORTANT:

Obertura pública de les ofertes dels sobres C: Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya Domicili: Avda. Tibidabo, 21 Localitat i codi postal: Barcelona 08022 Data: 1 d'octubre del 2012 Hora: 8:30 hores

 

NOTA IMPORTANT:

Els informem que la següent documentació:

- Memòria i/o fitxa tècnica dels productes que s'ofereixen, indicant els materials i la composició, marca, model i nombre de referència, així com catàleg o la seva fotocòpia, mostres i/o fotografias. Tota la documentació aportada per cada producte ha d'anar referenciada pel codi d'article del CSC,

ha d'incloure's en el sobre C proposción econòmica i criteris aritmètics.

Així mateix, els recordem que aquest expedient consta de dos únics sobres (sobre A documentació personal i sobre C proposició econòmica i criteris aritmètics)

NOTA IMPORTANT

En el document "Comunicacions" de data 14 d'octubre de 2013, es troba la resolució de l'adhesió del PIUS HOSPITAL DEL VALLS, al procediment actual.

 

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/06/2012 07:29h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/06/2012 07:34h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/06/2012 07:35h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/06/2012 07:36h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/06/2012 07:37h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/06/2012 07:40h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/06/2012 06:36h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/06/2012 08:52h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2012 08:52h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/10/2013 12:09h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:34h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/06/2015 07:35h

CSC ES 1/12

Descripció: Acord Marc del servei de distribucions farmacèutiques per a farmàcies no comunitàries
Import: 201.652,71 euros / any sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 07/05/2012 14:00h
Apertura pública:

OBERTURA PÚBLICA DE LES OFERTES DEL SOBRES B :

Entitat: Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

Domicili:  Avda. Tibidabo, 21

Localitat i codi postal:  08022 - Barcelona

Data: 21 de maig de 2012

Hora: 8:30 hores

 

 

 NOTA IMPORTANT:

En el documents "Altres" penjat el dia 7/08/2012 consta de la publicació al DOUE de Procediment  Desert.

NOTA IMPORTANT:

En el documents "Altres" penjat el dia 13/09/2012 consta de la publicació al BOE de Procediment  Desert.


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 10:40h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 10:41h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 10:42h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 10:43h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 10:44h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/03/2012 10:45h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/08/2012 06:49h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/09/2012 07:51h

CSC NG 2/11

Descripció: Acord Marc dels subministraments medicaments diversos (MEROPENEM, AZITROMICINA, CITARABINA, CISATRACURIO, BESILATO I LEVETIRACETAM)

Data límit de presentació d'ofertes: 28/02/2012 14:00h
Apertura pública:
 • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

Data: 13 de març de 2012 a les 8.30 hores  

 NOTA IMPORTANT:

S'han modificat els Plecs Administratius i el Quadre de característiques per un error tipogràfic en els criteris d'adjudicació.

 • Apertura Económica (Sobres C):
 • Lloc: Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya - Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona -

  Data: 2 d'abril de 2012 a les 8.30 hores 


  Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/01/2012 13:39h
  Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/01/2012 13:42h
  Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/01/2012 13:43h
  Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/01/2012 13:43h
  Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/01/2012 13:44h
  Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/01/2012 10:51h
  Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/01/2012 10:52h
  Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/05/2012 14:02h

  Localització del centre

  Adreça: Av. Tibidado 21 08022 Barcelona
  Telèfon: 932531820
  Fax: 932111428
  Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org

  Per més informació

  Consorci de Salut i d´Atenció Social de Catalunya
  Servei de Contractacions Administratives
  Telèfon: 932531822
  Fax: 932111428
  Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
  Eines personals