CLI 1/13

Descripció: Contractació del subministrament de reactius i altre material associat a aquests, i necessàriament complementari, per poder fer l’activitat analítica del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, L’Anoia i el Garraf
Import: 11.596.980 euros sense IVA (4 anualitats)
Data límit de presentació d'ofertes: 04/06/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf

Domicili: Carrer Espirall s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 21 de juny de 2013

Hora:   12 hores

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" publicat amb data 13 de juliol de 2016 consta la resolució per incompliment del Lot 14.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" publicat amb data 21/05/2013 consta dels dubtes i respostes del licitadors.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 30/4/2013 consta dels dubtes i respostes del licitadors.

NOTA IMPORTANT:

Amb data 09/05/2013 s'actualitzat l'arxiu "Models".

 NOTA IMPORTANT:

En els Documents"Altres" penjat amb data 17/05/2013 consta dels Annexes 17 i 18.

 

NOTA IMPORTANT MODIFICACIÓ D'ERRADES:

S'han detectat unes errades tipogràfiques a l'annex 9 del Plec de Prescripcions Tècniques, les quals es passen a rectificar:

- En comptes de "Colesterol LDL (Determinació Directa) 149560"

   Ha de dir: "Colesterol LDL (Determinació Directa) 2.480"

 

- En comptes de "Anticòs contra virus 1 de la inmunodeficiència humana,VIH1 + anticòs contra el virus 2, VIH2:14548"

  Ha de dir : Anticòs contra virus 1 de la inmunodeficiència humana, VIH1 + anticòs contra el virus   2,VIH2 + antigen p24: 14548"

- Es suprimeix la ùltima fila de l'annex 9 on posa: "Androdtendiona:618"

 A la clàusula desena del Plec de Clàusules Administratives Particulars:
 
- En comptes de:

El contingut del SOBRE C, DE LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA DELS LICITADORS I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, comprendrà: 

 

  2. És obligatori presentar la proposició econòmica formulada segons el model que figura com Annex 17

 

 

 

 

 

       -  Ha de dir:  

El contingut del SOBRE C, DE LA PROPOSICIÓ ECONÒMICA DELS LICITADORS I CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, comprendrà: 

    2.És obligatori presentar la proposició econòmica formulada segons el model que figura com Annex   19       

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Plànols" penjats amb data 24/05/2013 conta dels plànol sol.licitats

En els documents "Annexes" penjats amb data 24/05/2013 conta de l'annex núm.20

En els documents "Altres" penjats amb data 24/05/2013 conta dels dubtes i respostes dels licitadors

 

Modificació Termini Presentació Ofertes I data de l’obertura del Sobre B (documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)

 

 

-   Presentació d’ofertes: en comptes del 4 de juny de 2013 serà el 10 de juny de 2013, a la mateixa hora.

-   Obertura tècnica (sobre B): en comptes del 21 de juny de 2013 serà el 27 de juny de 2013 a la mateixa hora.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 30/5/2013 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.

En el document "Altres" penjat amb data 30/05/2013 consta de les modificacions del plec tècnic.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 3/6/2013 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.

En el document "Annexes" penjat amb data 3/06/2013 consta del annex del detall de  proves de rutina.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 4/6/2013 consta de la modificació de la formula.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 4/6/2013 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.

En el document "Annexes" penjat amb data 4/06/2013 consta del annex del detall de  proves de rutina.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 5/6/2013 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.

 

NOTA IMPORTANT:

Obertura publica Econòmica del sobre C:

Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf

Domicili: Carrer Espirall s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 12 de juliol de 2013

Hora:   12 hores

 

Es modifica el dia de l'obertura del Sobre C que es farà el dia 24/07/2013 a la mateixa hora i lloc.

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2013 09:54h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2013 09:55h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2013 09:58h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2013 09:59h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/04/2013 10:02h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/04/2013 14:02h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2013 09:06h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/05/2013 14:16h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/05/2013 07:56h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/05/2013 07:57h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/05/2013 08:16h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/05/2013 10:20h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/05/2013 11:21h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/05/2013 11:22h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/05/2013 11:23h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/05/2013 10:17h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/05/2013 10:19h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/05/2013 10:37h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/05/2013 10:39h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/06/2013 14:46h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/06/2013 07:11h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/06/2013 08:08h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/06/2013 14:20h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/06/2013 14:21h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 10:16h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/09/2013 11:58h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/09/2013 08:00h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/07/2016 07:53h
 
Eines personals