Grup de Serveis Sanitaris i Socials Sant Roc (GSSSSR)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic 

GSSSSR 1/13

Descripció: Subministrament de dos ecògrafs digitals
Import: 90.000 € IVA no inclòs
Data límit de presentació d'ofertes: 05/11/2013 14:00h
Apertura pública:

 

Obertura pública de les ofertes del sobres B:

Data i hora: 20 de novembre de 2013 a les 12:00 hores

 Lloc d’obertura:

       Entitat: Grup de Serveis Sanitaris i Socials Sant Roc

       Domicili: Pl. de Sant Francesc, 1

       Localitat: VALLS

 

Obertura pública de les ofertes del sobres C:

Data i hora: 28 de novembre de 2013 a les 12:00 hores

Lloc d’oberta:

       Entitat: Grup de Serveis Sanitaris i Socials Sant Roc

       Domicili: Pl. de Sant Francesc, 1

                Localitat: VALLS

 

NOTA IMPORTANT

 

En el document "Comunicacions" de data 4 de novembre de 2013, s'inclou la modificació dels membres de la Mesa de contractació.

 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres" penjat amb data 21/10/2013, consta dels Annexes 4 en format Excel.

NOTA IMPORTANT:

En el document "Altres"penjat amb data 21/10/2013, consta de la modificació del Plec de Prescripcions Tècniques.

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 08:55h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 08:57h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 09:00h
Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 09:01h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 09:02h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/10/2013 09:03h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/10/2013 14:05h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/10/2013 14:26h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 04/11/2013 15:43h
Rectificació Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/11/2013 08:02h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/01/2014 11:50h
Anunci Adjudicació Definitiva DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/04/2014 08:11h

GSSSSR PN 4/11

Descripció: l’execució de les obres de reforma de les instal.lacions de climatització del bloc quirúrgic i zona d’obstetrícia de Gestió Pius Hospital de VallsResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/10/2011 14:19h

GSSSSR 1/11

Descripció: Subministrament d’equipament de radiodiagnòstic per al Pius Hospital de Valls
Import: 942.928,40 € sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 09/03/2011 14:00h
Apertura pública:

Obertura Sobre B (Técnic):

Entitat: Grup de Serveis Sanitaris i Socials Sant Roc

Domicili:  Pl. Sant Francesc, 1

Localitat i codi postal:  Valls 43800

Data: 25 de març de 2011   

Hora: 13 hores

 NOTA IMPORTANT: NOVA DATA OBERTURA SOBRE B: 24 de març de 2011 a les 13.00 hores, a la seu del Grup de Serveis Sanitaria i Socials Sant Roc, amb domicili a la Plaça Sant Francesc, 1 (Valls) 

 

Obertura Sobre C (económic):

 Entitat: Grup de Serveis Sanitaris i Socials Sant Roc

Domicili:  Pl. Sant Francesc, 1

Localitat i codi postal:  Valls - 43800

Data: 4 d’abril de 2011

Hora: 13 hores

 


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/02/2011 12:23h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/02/2011 12:24h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/02/2011 12:26h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/02/2011 12:27h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/02/2011 12:28h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/02/2011 12:29h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/02/2011 12:30h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/03/2011 12:15h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/05/2011 12:21h
Observacions: NOTA IMPORTANT: El document "Comunicacions" conté aclaracions sobre diferents consultes realitzades respecte a l'expedient / (23.02.2011) Es modifica la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives afegint la redacció que s’indica a continuació: “En compliment de que disposa l’apartat 2 de l’art. 136 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes que incorrin en els supòsits de l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques." Així mateix, quan s’identifiqui una proposició que pot ser desproporcionada o anormal es seguirà el procediment previst als apartats 3 i 4 de l’art. 136 de la LCSP”. / Es modifica la data de l’obertura pública dels sobres B documentació tècnica i criteris succeptibles d’un judici de valor essent la nova data el dia: dijous 24 de març de 2011 a les 13 hores

GSSSSR 6/10

Descripció: Subministrament d’una taula de quiròfan per al Pius Hospital de Valls
Import: 79.625 Euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 19/07/2010 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Econòmica (Sobres C)

Lloc: Pius Hospital de Valls

Data: 14 de setembre de 2010 a les 11.00 hores


Plec Administratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/07/2010 10:40h
Quadre de caracteristíques Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/07/2010 10:41h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/07/2010 10:42h
Altres Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/07/2010 10:43h
Annex Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/07/2010 10:44h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 12/07/2010 10:45h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/08/2010 12:13h
Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/09/2010 14:53h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/12/2010 08:52h

Localització del centre

Adreça: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 20
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals