Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic

F11.04.01

Descripció: Contractació d'un equip per el mesurament de la distensibilidad vascular que mesuri la rigidesa vascular

Data límit de presentació d'ofertes: 20/04/2011 14:00h

Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 11:06h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 11:07h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/04/2011 11:09h
Observacions: NOTA IMPORTANT: L'oferta ha d'enviar-se a l'adreça de correu electrònic o a l'adreça postal que s'indica a continuació fins al dia 20 d'Abril a les 14:00 hores: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (Ref.F11.04.01) * C/ Urgell, 216 local – Departament de Compres * 08036 Barcelona * Att. Nuria Castro * ncastro@clinic.ub.es

F11-0001 CH

Descripció: Concurs d'ideies amb intervenció de jurat, en dues fases per a la redacció del projecte bàsic i d'ejeccució i de la direcció Facultativa d'obra d'un centre d'investigació i innovació quirúrgica traslacional ubicat a la Zona Franca de Barcelona, tramés per la FUNDACIÓ PRIVADA CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA, en procediment harmonizat urgent.
Import: 1.593.460 sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 25/02/2011 14:00h
Apertura pública:
  • La obertura pública del Sobre 2 de la Fase 1 será el día 17 de març de 2011 a las 11.00 hores a la Sala 1 de la planta baixa del Centre Esther Koplowitz (C/ Rosselló 149-153. 08036 Barcelona), en lloc del día 14 de març de 2011

  • La obertura pública del Sobre 1 de la Fase 2 será el día 13 DE MAIG DE 2011 A LES 11.45 HORES a la Sala 1 de la planta baixa del Centre Esther Koplowitz (C/ Rosselló 149-153. 08036 Barcelona).

Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/02/2011 10:04h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/02/2011 10:05h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/02/2011 10:08h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/02/2011 10:09h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/02/2011 10:17h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/02/2011 11:16h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/02/2011 11:19h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/03/2011 15:11h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 23/05/2011 14:38h
Formalització de contracte Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/07/2011 11:21h
Observacions: NOTA IMPORTANT: "Donats els canvis en la Direcció de l'Hospital Clínic de Barcelona, la composició del Jurat es veu modificada de la següent manera: el Dr. Josep Maria Piqué i la Sra. Anna M.Miró seran substituits pels Doctors Josep Brugada i Antonio Lacy. Sent el Dr. Josep Maria Piqué el nou Órgan de Contractació". / Respecte els requisits exigits per justificar la solvència econòmica establerts en l'apartat M de l'Annex 1 del PCAP (Quadre Resum), la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica vol aclarir que l'import de 3.000.000 € fa referència a honoraris facturats i pot ser justificat per la suma dels imports dels professionals o empreses que constitueixin una proposta (en unió temporal o amb col·laboradors). D'altra banda, l'import de 900.000€ fa referència també a honoraris facturats i que també podran obtenir-se amb la suma dels honoraris dels professionals responsables de cada àrea." / D'altra banda La Fundació Clínic compulsarà, únicament als efectes d'aquest expedient, la documentació original que presentin fins al dia 24/02/2011 en les oficines del carrer Urgell, 216 local, de 9-11h i de 15-17.30h. / En l'arxiu "Altres Documents" es troben els annexes en format pdf i en els arxius "Plànols", es troben els documents corresponents al plànols dividits en dues parts degut al pes de l'arxiu complet.

10/0231 IIC

Descripció: Contractació Obres de Reforma d'un Soterrani del carrer Villarroel, 191
Import: 172.929,20 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 25/01/2011 14:00h

Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:42h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:42h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:42h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:42h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:43h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:43h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:43h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:43h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/01/2011 15:44h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/03/2011 08:46h
Observacions: NOTA IMPORTANT: S'afegeix al contingut del Sobre C el següent punt perquè tingui concordança amb els criteris d'adjudicació de l'Annex 3 PCAP: *Qualificació de l’encarregat i del cap d’obra adscrits a l’execució (segons s’indica a l’Annex 3 PCAP)* / L'anunci publicat al perfil del contractant es tracta d'anunci de licitació al PERFIL / A "Altres documents" es trobem els diferents arxius corresponents als continguts de pressupostos i en els dos arxius "Plec Tècnic" es troba la documentació relativa als Amidaments i a l'Estudi Bàsic.

10-0224 CN

Descripció: Subministrament d’una unitat dispensadora i d’una unitat de retorn per a la gestió automatitzada de bates pels laboratoris del CEK
Import: 70.000 € sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 14/01/2011 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura d´ofertes (sobre criteris sotmesos a judicis de valor)

LLoc: IDIBAPS - Carrer Urgell, 216 Local - Sala Multifunció - Barcelona

Data: 28 de gener de 2011 a les 12.00 hores


Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2010 12:28h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2010 12:30h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2010 12:31h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2010 12:32h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/12/2010 12:44h
Anunci licitació DOGC Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/01/2011 09:36h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/02/2011 11:35h
Formalització de contracte Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/03/2011 09:34h
Observacions: A "ANNEXES" es troba la documentació relativa al Manteniment Tècnic i a "ALTRES DOCUMENTS" es troba la documentació relativa al Manteniment Econòmic.

IDIBAPS 10/0213 NS

Descripció: Subministrament d'un Microscopi de Fluorescència Axio Observer.
Import: 118.114 € (IVA no inclós)


Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/11/2010 13:53h
Formalització de contracte Descàrrega Data d'incorporació a la web 09/12/2010 08:14h

IDIBAPS 10/0189 NS

Descripció: Tomògraf tipus Espectralis Blue Peak (Equipament Infraestructures 2009)
Import: 82.000 € IVA no inclòs


Resolució Adjudicació provisional Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/11/2010 16:00h
Resolució Adjudicació definitiva Descàrrega Data d'incorporació a la web 03/12/2010 10:05h

Localització del centre

Adreça: Villarroel 170, esc. 4 planta 3 08036 Barcelona
Fax: 93 151 30 48
Adreça de correu electrònic: aj@clinic.ub.es

Per més informació

Adreça de correu electrònic: superst@clinic.ub.es
Eines personals