Hospital Comarcal Sant Bernabé (HCSB)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic  

HCSB 1/14

Descripció: Servei integral de neteja de l'Hospital i la Residència Sant Bernabé
Import: 1.355.556'98 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 13/04/2015 14:00h
Apertura pública:
 • Apertura Tècnica (Sobres B) - Suspesa -:

Lloc: Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga - Ctra Ribes, s/n 08600 Berga

Data: 4 de maig de 2015 a les 12.00 hores

  

 • Apertura Tècnica (Sobres B) - Segona Convocatòria -:

Lloc: Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga - Ctra Ribes, s/n 08600 Berga

Data: 14 de maig de 2015 a les 17.00 hores

 

 

 • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga - Ctra Ribes, s/n 08600 Berga

Data: 18 de maig de 2015 a les 12.00 hores

 

NOTA IMPORTANT

 

 •  En el document "Comunicacions", publicat el 28 de maig de 2015, es troba la convocatòria de la Mesa de contractació per la sessió del proper 1 de juny de 2015.

 

 NOTA IMPORTANT

 • Es convoca als licitadors a l'obertura del sobre B de l'empresa UTE: INSTITUTO DE GESTION SANITARIA i OPTIMA LA SEU, S.L., la qual va quedar exclosa del procediment i la Mesa de Contractació posteriorment la va admetra. Serà dimecres dia 20 de maig a les 17.30 hores a la primera planta de l'Ajuntament de Berga.

 

NOTA IMPORTANT

 • En el document "Altres Documents", publicat el 6 de maig de 2015, es pot trobar una comunicació sobre Acta de la obertura dels sobres "B" per indicació del Sr. Secretari de l'Ajuntament de Berga.

 

NOTA IMPORTANT

 • En el document "Altres Documents", publicat el 30 d'abril de 2015, es pot trobar l'Acta de la obertura dels sobres "A" per indicació del Sr. Secretari de l'Ajuntament de Berga.

 

NOTA IMPORTANT

 

En relació a l'acord adoptat per La Junta del Patronat de l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, es publica, sotmetent a informació pública durant un termini de 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació dels anuncis d'acord oficials corresponents, el plec de clàusules administratives particulars així com el plec de prescripcions tècniques referent a la contractació del servei de neteja l'Hospital i la Residència Sant Bernabe-Berga.

Durant el termini d'informació pública, l'expedient podrà ser examinat al perfil del contractant al'efecte de presentació de possibles reclamacions dins del termini esmentat, a les oficines municipals. En el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva i no caldrà adoptar un acord exprés.

 

NOTA IMPORTANT

 

 •  En el document "Comunicacions", publicat el 26 de gener de 2015, es pot trobar l'Anunci de l'acord publicat en Boletí Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB).

 

 • En el document "Comunicacions", publicat el 26 de gener de 2015, es pot trobar l'Anunci de l'acord publicat en Diari Ofical de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

NOTA IMPORTANT

 

 • En el Plec Tècnic s'ha detectat el següent error:

 Apartat C

Punt 4.c hauria de dir:

4.c. Pla d’avaluació de riscos i mesures preventives en relació al treball vinculat a la prestació d’aquest servei. Programa d’adaptació al que estableix l’apartat B.3. del present Plec

 

 

 


Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/01/2015 08:21h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/01/2015 08:22h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/02/2015 09:10h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/02/2015 09:10h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/02/2015 09:11h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/02/2015 09:11h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/02/2015 09:12h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/02/2015 09:12h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/02/2015 09:14h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/04/2015 14:44h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/04/2015 14:33h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/05/2015 14:34h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/05/2015 11:11h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/07/2015 06:17h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/07/2015 06:29h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 13/07/2015 07:06h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 16/07/2015 06:48h

HCSB 2/13

Descripció: subministrament de 2 autoanalitzadors de coagulació així com els reactius, controls, calibradors i consumibles per l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga

Data límit de presentació d'ofertes: 27/05/2014 14:00h
Apertura pública:

 

Obertura de les Ofertes Tècniques (sobre B)

Data: 13/6/2014 - 12:30hores

Lloc:Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga, ctra. de Ribes, s/n Berga.

 

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el documents "Comunicacions" penjat amb data 21/5/2014 consta dels dubtes i respostes dels licitadors


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2014 13:03h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2014 13:08h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2014 13:13h
Anunci licitació BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/04/2014 09:47h
Rectificació Anunci licitació BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/04/2014 09:48h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/05/2014 13:49h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/02/2015 12:01h
Anunci Adjudicació Definitiva BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 25/02/2015 07:30h

HCSB 1/13

Descripció: subministrament de 2 contadors d’hematologia així com els reactius, controls i calibradors per l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga.

Data límit de presentació d'ofertes: 27/05/2014 14:00h
Apertura pública:

Obertura de les Ofertes Tècniques (Sobre B):

Data: 13/6/2014 - 12:00hores

Lloc: Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga, ctra. de Ribes, s/n 08600 Berga.

Lloc: Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga, ctra. de Ribes, s/n 08600 Berga.

 

 

 

NOTA IMPORTANT:

 

en el document "Comunicacions" penjat amb data 21/5/2014 conste dls dubtes i respostes dels licitadors.

 

 

 


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2014 12:05h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2014 12:57h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/04/2014 12:58h
Anunci licitació BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/04/2014 09:45h
Rectificació Anunci licitació BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/04/2014 09:46h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/05/2014 13:34h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 19/09/2014 12:55h
Anunci Adjudicació Definitiva BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 07/11/2014 13:06h

HCSB PN 3/12

Descripció: de seguretat de l’Hospital comarcal de Sant Bernabé.Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/10/2012 11:45h

HCSB 2/12

Descripció: Subministrament d'equipaments del laboratori i reactius per l'Hospital Comarcal Sant Bernabé
Import: 962.800 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 01/10/2012 14:00h
Apertura pública:
 • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga - Ctra Ribes, s/n 08600 Berga

Data: 10 d'octubre de 2012 a les 12.30 hores

 

NOTA IMPORTANT

 
Els imports que apareixen al plec tècnic corresponen tots a preus SENSE IVA, tal i com figura al quadre de característiques tècniques. On figura import amb "IVA inclòs" hauria de dir "IVA no inclòs".

 

NOTA IMPORTANT

 
L'arxiu "Comunicacions" de data 29 d'agost de 2012 és un document on es poden trobar consultes i les seves corresponents respostes.
 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 14/9/2012 consta dels dubtes i respostes corresponents a l'expedient.
 

NOTA IMPORTANT:

En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/9/2012 consta de la Resolució d'Ampliació de Termini, Presentació d'Ofertes, Obertura Técnica i Obertura Económica

NOTA IMPORTANT:

En els documents "Comunicacions" penjats amb data 24/10/2012 consta  la Esmena de documentació per part de les empreses Belle Diagnòstic,SL i Diagnòstica Stago,SLU
 

NOTA IMPORTANT:

“CONVOCATÒRIA de la mesa del contracte de subministrament d’equipaments de laboratori i reactius per l’Hospital Comarcal Sant Bernabé (Expedient HCSB 02/12).

 La mesa del contracte referenciat, reunida el dia 23 d’octubre de 2012, després de la comprovació del contingut dels sobres A de les pliques presentades, que contenen la documentació administrativa, va acordar concedir tres dies per a l’esmena de les deficiències als licitadors que van presentar pliques amb deficiències esmenables. Així mateix, la mesa va acordar constituir-se novament un cop passat aquest termini, el dia 29 d’octubre de 2012 a les 12:00 hores, per a continuar amb la licitació.

 • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga - Ctra Ribes, s/n 08600 Berga

Data: 23 de novembre de 2012 a les 12.30 hores

 

NOTA IMPORTANT

En els 2 documents "Altres" penjats amb data 31/10/2012 consten les actes d'obertura dels sobre A i B.

 

NOTA IMPORTANT

En el  documents "Comunicacions" penjats amb data 17/1/2013 consta de l'informe de valoració


Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:17h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:18h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:19h
Anunci licitació BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:20h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:20h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 20/08/2012 07:00h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 29/08/2012 11:53h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/09/2012 12:12h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2012 11:57h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/10/2012 08:04h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/10/2012 08:43h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/10/2012 06:32h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 24/10/2012 06:35h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/10/2012 11:50h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/10/2012 11:51h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/01/2013 15:17h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/01/2013 11:19h

HCSB 1/12

Descripció: Subministrament d'equipaments del laboratori i reactius per la realització de les determinacions de microbiologia per l'Hospital Comarcal Sant Bernabé
Import: 272.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 01/10/2012 14:00h
Apertura pública:

 

 • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga - Ctra Ribes, s/n 08600 Berga

Data: 10 d'octubre de 2012 a les 12.00 hores

 

 • Apertura Econòmica (Sobres C):

Lloc: Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga - Ctra Ribes, s/n 08600 Berga

Data: 23 de novembre de 2012 a les 12.00 hores  

 

NOTA IMPORTANT:

 

En el document "Comunicacions" penjat amb data 14/09/2012 consta dels dubtes i respostes sobre l'expedient.

 

NOTA IMPORTANT:

 En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/09/2012 consta de la Resolució d'Ampliació de Termini, Presentació d'Ofertes, Obertura Técnica i Obertura Económica

 

NOTA IMPORTANT:

 En el document "Comunicacions" penjat amb data 27/09/2012 consta dels dubtes i respostes sobre l'expedient.

 

NOTA IMPORTANT:

 En el document "Altres" penjat amb data 28/09/2012 consta la Rectificació del Plec Tècnic.

NOTA IMPORTANT:

 En el document "Altres" penjat amb data 31/10/2012 consta l'acta de l'obertura del sobre B.

 

 

 


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:21h
Anunci licitació BOP Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:21h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:21h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:24h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:24h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/08/2012 13:25h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/09/2012 12:09h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/09/2012 11:55h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/09/2012 14:06h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/09/2012 11:39h
Rectificació Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/10/2012 08:03h
Rectificació Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 01/10/2012 08:42h
Altres documents Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/10/2012 11:41h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 15/01/2013 15:26h

Localització del centre

Adreça: Carretera de Ribes, s/n 08600 Berga
Telèfon: 93 824 34 00

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Avinguda Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals